Informace společnosti Crowd Solutions s.r.o. o zpracování osobních údajů

z platné právní úpravy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Na jejich plnění klademe maximální důraz a přinášíme Vám proto následující informace.

1. Jaké údaje zpracováváme?

Společnost Crowd Solutions s.r.o., IČO: 04277805, se sídlem Tetínská 331/2, Radlice, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 245232 („Crowd Solutions“, či „my“) zpracovává Ve vašem případě, tedy v případě expertů vybraných na základě jejich odborných zkušeností a spolupracujících s Crowd Solutions („expert“), následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • titul(y),
 • adresa bydliště,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • údaje o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, jazykových, technických, či jiných znalostech a dovednostech, vč. certifikátů, licencí a jiných potvrzení,
 • údaje o pracovních zkušenostech, vč. popisu pozic a době působení experta

dále též

 • údaje o klientech, kterým byly informace o konkrétním expertovi prezentovány v rámci nabídky spolupráce

a u expertů, s nimiž jsme navázali konkrétní spolupráci, též

 • údaje uvedené v RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB („Smlouva“), tedy IČ, DIČ, údaje o bankovním spojení experta, datum uzavření Smlouvy,
 • údaje o plněních poskytovaných expertem dle Smlouvy,
 • údaje o platbách expertovi dle Smlouvy.

Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Výše uvedené údaje zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a Crowd Solutions vyplývajícího z Vašeho zájmu o spolupráci a následně z uzavřené Smlouvy.

  Účelem takového zpracování je uzavření a následné plnění Smlouvy.

 2. Vaše údaje zpracováváme po dobu účinnosti Smlouvy a následně do doby potřebné k vyrovnání veškerých nároků ze Smlouvy po dobu obecné promlčecí doby. Po dobu vyplývající z příslušných účetních a daňových právních předpisů zpracováváme též údaje o plněních dle Smlouvy a další údaje vyžadované těmito právními předpisy.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

 1. Vaše osobní údaje obecně nezpřístupňujeme žádným dalším subjektům, s výjimkou našich klientů, v rámci jednání o spolupráci zajišťované konkrétním expertem a za účelem následné spolupráce.

 2. Vaše osobní údaje můžeme také předávat smluvním partnerům zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek apod., a to pouze pro účel zajištění těchto činností pro Crowd Solutions.

  Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel, a to pouze údaje těch expertů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Se zpracovateli máme uzavřeny písemné smlouvy zajišťující ochranu Vašich osobních údajů dle požadavků platné právní úpravy.

  Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme. Vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,
 • v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,
 • máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smluvního vztahu. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci,
 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Tetínská 331/2, Radlice, 150 00 Praha 5, na e-mailu info@getexpert.cz.