Podmínky užívání služby getExpert

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost Crowd Solutions s.r.o. se sídlem Tetínská 331/2, Radlice, 150 00 Praha 5, IČO: 04277805, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245232 (dále jen „Crowd Solutions“) vydává tyto podmínky užívání služby getExpert (dále jen „Podmínky“).

1.2. Tyto Podmínky upravují podmínky užívání služby getExpert poskytované společností Crowd Solutions, jakož i podmínky, za nichž budou uzavírány smlouvy mezi Crowd Solutions a Klientem a Crowd Solutions a Expertem, a vymezují práva a povinnosti Klienta, Experta a Crowd Solutions.

1.3. Elektronické systémy Crowd Solutions, jejichž definice je uvedena níže v čl. 3 Podmínek, jsou určeny pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

2. Právní vztahy

2.1. Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před Podmínkami.

2.2. Otázky neupravené smlouvou ani Podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

3. Definice některých pojmů

3.1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

Elektronické systémy Crowd Solutions: Internetové stránky Crowd Solutions getexpert.cz a další internetové stránky a počítačové programy vytvořené Crowd Solutions určené k užívání ze strany Klientů a Expertů.

Expert: Fyzická osoba, která má zájem poskytovat dílo nebo služby za odměnu.

Klient: Fyzická či právnická osoba, která poptává poskytnutí díla či služeb za odměnu.

Projekt: Zakázka Klienta, na kterou poptává prostřednictvím služby getExpert poskytnutí díla či služeb.

Termíny Crowd Solutions, Podmínky mají význam uvedený v bodě 1.1. těchto Podmínek.

4. Popis služby getExpert

4.1. Služba getExpert je služba poskytovaná společností Crowd Solutions, v rámci níž dochází k propojení Expertů s projekty Klientů. Účelem služby getExpert je zajištění úspěšné realizace Projektu Klienta Crowd Solutions, která poskytuje Klientovi služby nebo prostřednictvím vysoce kvalifikovaných Expertů. Cílem služby getExpert není zprostředkování pracovního vztahu mezi Experty a Klientem. Společnost Crowd Solutions jako provozovatel služby getExpert není zprostředkovatelem zaměstnání ve smyslu § 14 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Za účelem uvedeným v předchozím bodě 3.1 těchto Podmínek si Klient s Crowd Solutions a Expert s Crowd Solutions sjednají odpovídající smluvní vztah.

4.3. Služba getExpert je poskytována ze strany společnosti Crowd Solutions zdarma, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

5. Práva a povinnosti Experta

5.1. Nový uživatel, který chce užívat služby getExpert jako Expert, je povinen se registrovat. Registraci si obstarává Expert sám prostřednictvím registračního formuláře v Elektronickém systému, přičemž je povinen vyplnit veškeré položky označené jako povinné. V rámci procesu registrace či upravování osobního profilu Experta může tento Expert poskytovat společnosti Crowd Solutions své osobní údaje či další informace, zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), údaje o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, jazykových, technických, či jiných znalostech a dovednostech, vč. certifikátů, licencí a jiných potvrzení, údaje o pracovních zkušenostech, vč. popisu pozic a době působení experta.

5.2. Při registraci je Expert povinen uvést veškeré údaje pravdivě a úplně. Údaje uvedené v osobním profilu je Expert při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat.

5.3. Přístup k osobnímu profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Expert není oprávněn umožnit jakékoli využívání svého osobního profilu třetím osobám.

5.4. Registrací v rámci služby getExpert vyjadřuje Expert souhlas s těmito Podmínkami.

5.5. Jakmile je s daným uživatelem dokončena registrace, může Crowd Solutions zpřístupnit osobní údaje Experta Klientovi (podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v sekci GDPR).

5.6. Elektronický systém Crowd Solutions umožňuje Expertovi hodnocení spolupráce na konkrétním Projektu Klienta.

6. Práva a povinnosti Klienta

6.1. Nový uživatel, který chce užívat služby getExpert jako Klient, je povinen se registrovat. Registraci si obstarává Klient sám prostřednictvím registračního formuláře v Elektronickém systému, přičemž je povinen vyplnit veškeré položky označené jako povinné. V rámci procesu registrace či upravování osobního profilu Klienta může tento Klient poskytovat společnosti Crowd Solutions své osobní údaje (jde-li o fyzickou osobu) či další informace, zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, jde-li o fyzickou osobu; název, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu), kontaktní údaje (jméno a příjmení kontaktní osoby, e-mail, telefonní číslo). Klient dále vyplní údaje o projektu, na který poptává prostřednictvím služby getExpert poskytnutí díla či služeb, včetně požadavků na příslušnou kvalifikaci osob, prostřednictvím kterých by měl být realizován Projekt, určení časového období pro daný projekt.

6.2. Při registraci je Klient povinen uvést veškeré údaje pravdivě a úplně. Údaje uvedené v osobním profilu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat.

6.3. Přístup k osobnímu profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient není oprávněn umožnit jakékoli využívání svého osobního profilu třetím osobám.

6.4. Registrací v rámci služby getExpert vyjadřuje Klient souhlas s těmito Podmínkami.

6.5. Elektronický systém Crowd Solutions umožňuje Klientovi hodnocení spolupráce na konkrétním Projektu.

7. Postup při uzavírání smluv mezi Crowd Solutions a Klientem

7.1. Tyto podmínky upravují proces uzavírání smlouvy mezi Crowd Solutions a Klientem do doby, než je mezi uvedenými stranami uzavřena rámcová smlouva o dílo a poskytování dalších služeb, popřípadě jiná smlouva upravující kontraktační proces (dále jen „rámcová smlouva“).

7.2. V případě, že má Klient zájem o poskytnutí služby Crowd Solutions nebo o zhotovení díla Crowd Solutions, zadá prostřednictvím Elektronického systému Crowd Solutions poptávku na provedení díla nebo poskytnutí služeb na Projektu, která obsahuje zejména specifikaci požadované služby nebo díla, specifikaci požadavků na dílo nebo služby (především dobu a místo plnění), další specifické požadavky, příp. též kvalifikační předpoklady osob, které by měly dílo nebo služby dodávat, pokud je to potřebné na řádné dodání díla nebo poskytnutí služeb (dále jen „poptávka Klienta“). Poptávka Klienta je nezávazná a není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.

7.3. Crowd Solutions předloží Klientovi prostřednictvím Elektronického systému Crowd Solutions několik nabídek na poskytnutí služby nebo zhotovení díla (dále jen „nabídka Crowd Solutions“). Nabídka Crowd Solutions není závazná a není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.

7.4. Není-li stanoveno Crowd Solutions jinak, ve lhůtě sedmi (7) pracovních dní ode dne doručení nabídek Klientovi Klient prostřednictvím Elektronického systému Crowd Solutions (i) kliknutím na tlačítko „Objednat“ vybrané nabídky zašle Crowd Solutions závaznou objednávku, která je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku (dále jen „objednávka Klienta“), (ii) odmítne nabídku Crowd Solutions, nebo (iii) se k ní nevyjádří. Nedohodne-li se Crowd Solutions a Klient jinak, je objednávka neodvolatelná po dobu sedmi (7) dnů ode dne jejího doručení Crowd Solutions a Crowd Solutions je ji oprávněna kdykoliv v této lhůtě akceptovat. Nevyjádří-li se Klient k nabídce Crowd Solutions ve lhůtě dle předchozí věty, platí, že nabídku Crowd Solutions odmítl.

7.5. Na základě závazné objednávky Klienta zpravidla uzavře Crowd Solutions a Klient rámcovou smlouvu. Neuzavření rámcové smlouvy nebrání uzavření jednotlivých smluv, na základě kterých bude realizován Projekt.

7.6. Crowd Solutions (i) potvrdí objednávku Klienta prostřednictvím Elektronického systému Crowd Solutions, a to zpravidla po uzavření smlouvy s Expertem (či více Experty), nebo (ii) objednávku Klienta odmítne, zejména v případě, že z kapacitních důvodů nemůže požadované dílo nebo službu zhotovit nebo poskytnout. Doručením potvrzení objednávky Klientovi je uzavřena smlouva mezi Klientem a Crowd Solutions. I pozdní potvrzení objednávky Klienta má účinky včasného přijetí, pokud Klient bez zbytečného odkladu nevyrozumí Crowd Solutions, že potvrzení objednávky nepovažuje za včasné.

8. Postup při uzavírání smluv mezi Crowd Solutions a Expertem

8.1. Tyto podmínky upravují proces uzavírání smlouvy mezi Crowd Solutions a Expertem do doby, než je mezi uvedenými stranami uzavřena rámcová smlouva o dílo a poskytování dalších služeb, popřípadě jiná smlouva upravující kontraktační proces (dále jen „rámcová smlouva“).

8.2. Crowd Solutions zašle prostřednictvím Elektronického systému Crowd Solutions vybraným Expertům poptávku na provedení díla či poskytnutí služeb na Projektu obsahující údaje poskytnuté Klientem (dále jen „poptávka Crowd Solutions“) a vyzve Experta, aby předložil cenovou nabídku. Expert prověří na základě požadavků Crowd Solutions možnosti dodání požadovaného díla nebo poskytnutí služeb a má-li zájem, zašle Crowd Solutions nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení poptávky Crowd Solutions Expertovi cenovou nabídku na dodání požadovaného díla nebo poskytnutí služeb (dále jen „cenová nabídka Experta“), a to prostřednictvím Elektronického systému Crowd Solutions. Poptávka Crowd Solutions a cenová nabídka Experta je nezávazná a není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Tento odstavec se použije přiměřeně i v případech, kdy se na zhotovení díla nebo poskytnutí služby má podílet více Expertů.

8.3. Na základě cenové nabídky Experta a v případě předběžného zájmu Crowd Solutions o spolupráci s Expertem zpravidla uzavře Crowd Solutions s Expertem rámcovou smlouvu. Neuzavření rámcové smlouvy nebrání uzavření jednotlivých smluv, na základě kterých bude realizován Projekt.

8.4. Má-li Crowd Solutions na základě cenové nabídky Experta zájem o spolupráci s Expertem, zašle mu prostřednictvím Elektronického systému Crowd Solutions závaznou objednávku, která je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Objednávka je odvolatelná, a to i ve lhůtě pro její přijetí. Lhůta pro přijetí objednávky, není-li Crowd Solutions stanoveno v objednávce jinak, je dva (2) pracovní dny a Expert se zavazuje v této lhůtě na objednávku odpovědět (tj. objednávku akceptovat nebo ji odmítnout). Expert je oprávněn Objednávku odmítnout z jakéhokoliv důvodu, zejména v případě, kdy není z objektivních důvodů schopen služby v termínu požadovaném Crowd Solutions dodat. Pokud nebude ve lhůtě k přijetí objednávky doručeno Crowd Solutions odmítnutí objednávky, platí, že Expert objednávku bez výhrad akceptoval. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou je odmítnutím objednávky a považuje se za novou nabídku, a to i v případě, že nemění podmínky objednávky podstatně. Doručením akceptace objednávky Crowd Solutions je uzavřena mezi Expertem a Crowd Solutions smlouva.

8.5. Odstavec 8.4. se použije přiměřeně i v případech, kdy se na zhotovení díla nebo poskytnutí služby podílí více Expertů. V takovém případě je smlouva mezi každým z Expertů a Crowd Solutions uzavřena až v okamžiku, kdy je Crowd Solutions doručena akceptace objednávky posledního z Expertů, který se má podílet na zhotovení díla nebo poskytnutí služby. Crowd Solutions se zavazuje informovat všechny Experty podílející se na zhotovení díla nebo poskytnutí služby o (i) skutečnosti, že smlouva je uzavřena až akceptací objednávky posledním z Expertů a (ii) tom, zda byla smlouva uzavřena či nikoliv nejpozději do dvou (2) dnů po uplynutí lhůty pro přijetí objednávky.

9. Společné zásady užívání služby getExpert

9.1. Crowd Solutions si vyhrazuje právo vymazat z osobního profilu Klienta či Experta jakýkoli chybný či nepravdivý údaj, či údaj odporující dobrým mravům, a to i bez předchozího upozornění Klienta či Experta.

9.2. Crowd Solutions si vyhrazuje právo vymazat osobní profil Klienta či Experta, či zamezit možnosti užívání služby getExpert, pokud Klient či Expert:

  • uvedl v osobním profilu informace, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami anebo dobrými mravy, či které mohou poškodit dobré jméno Crowd Solutions či jiných osob;
  • zasáhl či se pokusil zasahovat do řádného fungování Elektronických systémů Crowd Solutions;
  • opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky; nebo
  • pokusil se kopírovat obsah elektronických systémů Crowd Solutions.

9.3. Klient či Expert není oprávněn užívat elektronický systém Crowd Solutions nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez prokazatelného souhlasu Crowd Solutions.

10. Odpovědnost

10.1. Přístup k osobnímu profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, která je Klient či Expert povinen chránit před zneužitím. Crowd Solutions nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití uživatelského jména a hesla, za jakoukoli případnou újmu nebo nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

10.2. Crowd Solutions nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do elektronického systému nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Crowd Solutions nenese odpovědnost za porušení zákona, kterého se Klient nebo Expert dopustí prostřednictvím elektronického systému.

10.3. Poruší-li Klient či Expert při užívání služby getExpert práva třetích osob, nenese za to Crowd Solutions odpovědnost.

10.4. Crowd Solutions neodpovídá za porušení jakýchkoliv povinností Experta či Klienta vyplývajících z platných a účinných právních předpisů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pro kontaktování společnosti Crowd Solutions platí kontakty uvedené na internetových stránkách.

11.2. Pro kontaktování společnosti Crowd Solutions platí kontakty uvedené na internetových stránkách.

11.3. Crowd Solutions si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek je společnost Crowd Solutions oznámí Expertům a Klientům alespoň 30 kalendářních dnů před nabytím účinnosti těchto změn prostřednictvím e-mailu tak, aby se s nimi měli objektivní možnost seznámit. V případě, že by nesouhlasili s navrhovaným novým zněním Podmínek, jsou povinni zrušit svůj osobní profil. Budou-li jej nadále využívat, platí, že s novým zněním Podmínek souhlasí.

11.4. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 8.4.2019.